Regulamin klubu

 

PRAWO WSTĘPU: Prawo wstępu na imprezy i koncerty organizowane przez Klub TOMATO mają:

 • osoby pełnoletnie (od 18 roku życia),
 • osoby, które posiadają ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez Organizatora imprezy,
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów, posiadający ważną akredytację na imprezę,
 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z przedstawicielem Organizatora.


 

Na imprezy organizowane przez Klub TOMATO wstępu nie mają:

 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • osoby, którym Kierownik lub Menadżer lokalu odmówią prawa wstępu na imprezę. Przy czym, Kierownik lub Menadżer nie mają obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Uczestnicy imprez zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 • Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 • Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe Organizatora.
 • Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających na teren Klubu.
 • Zabrania się posiadania i wnoszenia na teren Klubu materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników zabawy.
 • W przypadku zakwestionowania wnoszonych przedmiotów, będą one odbierane przez służby porządkowe i przekazywane uprawnionym organom.
 • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora.

 

Dodatkowo:

 • Za szkody materialne wyrządzone w Klubie uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową.
 • Uczestnik imprezy ma obowiązek informowania kierownictwa lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia.
 • Kierownictwo nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 • Wchodząc do lokalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie własnego wizerunku oraz danych osobowych przez klub Tomato oraz jego partnerów.
 • Klub nie bierze odpowiedzialności za zdjęcia zrobione prywatnymi aparatami klientów.
 • Za palenie poza palarnią (np. w toalecie) personel ma prawo wyprowadzić klienta z lokalu.
 • Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego Regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu Klubu lub przekazane Policji.
 • W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 
Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21, ust. 2 Ustawy z dn. 22.08.2002 r.).